هشت اصل مدیریت کیفیت

 

• اصل اول : تمرکز بر مشتری (customer focus)
• اصل دوم : رهبری در مدیریت (leadership)
• اصل سوم : مشارکت کارکنان (involvment of people)
• اصل چهارم : رویکرد فرآیندی (process approach)
• اصل پنجم : رویکرد سیستمی به مدیریت (system approach to management)
• اصل ششم : بهبود مستمر (continual improvement)
• اصل هفتم : تصمیم سازی بر مبنای واقعیت ها (factual approach to descision making)
• اصل هشتم : ارتباط سودمند و دوطرفه با تأمین کنندگان (mutually beneficial supplier relationships)

/ 0 نظر / 36 بازدید