مدیریت از راه ارزش ها

سازمان های فردا باید در فضای "جهانی شده " رقابت کنند تا زنده بمانند. فضای جهانی کسب و کار یعنی مشتری، بازار، رقابت و فناوری جهانی. در نتیجه سازمان هایی که می خواهند زنده بمانند باید به جای اتکا به حمایت های دولتی و تعرف ها ی، به توانایی ها و قابلیت یادگیری خود تکیه کنند. به عبارت دیگر در شالوده نوین کسب و کار جهانی، تنها سازمان های یادگیرنده زنده خواهند ماند.
اغلب نظریه پردازان و دست اندرکاران مقوله های سازمان های یادگیرنده، یکی از ارکان چنین سازمانی را چشم انداز مشترک و ارزش های مشترک تلقی کرده اند، هر چند کمتر توانسته اند الگوی عملی و کاربردی مشخصی را برای ایجاد چنین نگاه مشترکی ارائه دهند. کتاب مدیریت از راه ارزش ها، نوشته کن بلانچارد و مایکل اوکانر، ترجمه دکتر حمیدرضا فرتوک زاده، انتشارات نشر فرا در صدد پر کردن این خلأ بر آمده است.
پیام این کتاب این است که هر چه محیط رقابتی تر و متلاطم تر می شود، سازمان به انسجام درونی، تفاهم و اعتماد متقابل بین آدم ها بیشتر نیاز پیدا می کند. این کتاب که مروج یک رویکرد اخلاقی و انسانی به مدیریت است، در عین حال بر لزوم سودآوری و کارآمدی سازمان تأکید می کند و سودآوری پایدار را درگرو برقراری یک رابطه برنده -برنده بین همه ارکان و حقداران سازمان می داند.
در این کتاب، رویکرد مدیریت از راه روش ها  که به اختصار (MBV(Management by values نامیده می شود  در قالب داستانی ساده و جذاب با روایت یک سفر کامل از سازمانی سنتی و گسیخته به سازمانی پویا و منسجم، در سه گام خلاصه و معرفی می شود:
گام اول: شفاف سازی مأموریت؛
گام دوم: نشاندن مأموریت و ارزش ها در جان و دل کارکنان؛
گام سوم : همسو کردن اقدامات روزمره با مأموریت و ارزش ها.
البته MBV زمانی مؤثر خواهد بود که سازمان شایستگی های کلیدی خود را یافته و درصدد شناسایی و بهبود مداوم خود، که بیشترین ارزش را برای مشتریان می آفریند، باشد.
تجربه نشان می دهد که هر گونه تحول و بهبود در سازمان ها مستلزم تغییر نگاه به مشتری است. اگر MBV در سازمان های کشور ما به گونه ای به کار بسته شود که صدای مشتری در همه فرآیندهای سازمان طنین انداز شود، در آن صورت است که سایر حقداران سازمان به انتظارات منطقی خود دست خواهند یافت.

/ 0 نظر / 12 بازدید