شجاعت

دست به کاری بزن که از آن می ترسی. شجاعت آن نیست که هرگز ترسی به دل راه ندهی؛ شجاعت آن است که با وجود ترسهایت اقدام کنی.

www.itmanager.blogfa.com

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
ابراهیمی

کمبود خواب با یک روز مرخصی حل می شود کمبود وقت با مدیریت زمــان... سایر کمبود ها نیـــز علاجی دارند ... با کمبود دست هایم و دست هایت چه کنــم ؟!!!