شادباش نوروزی

باز کن   پنجره ها را که نسیم

روز میـلاد اقاقی ها را

جشن می گیرد

و بهار

روی هر شاخه کنار هر برگ

شمع روشن کرده است..

شادباش نوروزی

مهرتان مانا و سهمتان از ندگی رسیدن

 

“پیام نوروز این است:

 دوست داشته باشید و زندگی کنید، زمان همیشه از ان شما نیست.”


/ 0 نظر / 26 بازدید