روز مــــادر ، هــوای بــعــضــی زنــهــا را داشــتــه بــاشــیــد

روز مــــادر ، هــوای بــعــضــی زنــهــا را داشــتــه بــاشــیــد 

زنـــــهـــــایـــــی کــــه مــــــادر نـــــیـــــــســـــــتـــــــنـــــــد .
آنـــهـــایـــی کـــه نـــمـــیـــتـــوانـــنـــد مـــــــادر بـــاشـــنـــد .
 آنـــهـــایـــی کـــه هـــرگـــز مـــــــــادر نـــخـــواهـــنـــد شـــد .
آنهایی که قبلا مـادر بودند ولی فرزندشان را از دست داده اند .
و مــــــــــادران خـــــــــفـــــــــتـــــــــه در خــــــــــاکــــــــــ . . .
مادر روزت مبارک .......


 

/ 0 نظر / 16 بازدید