انعطاف

تو بیندیش و بدان، که انعطاف باید داشت و محترم باید انگاشت، نگاه های گوناگون را!!

پ.نوشت1: دانشجویان عزیزی که در حال نوشتن پروپزال پایان نامه خود هستند در صورتی که بخواهند، می توانم راهنمایی هایی بکنم.

پ.نوشت2: خواستن، توانستن است.


/ 0 نظر / 12 بازدید