ترس .... تردید....

امانوئل می گوید:

ببیند در زندگی از چه می ترسید؛

ببینید در خودتان از چه می ترسید؛

با چشم باز و قلب باز به درون ترس خود نفوذ کنید؛

خواهید دید ترس همچون اتاقی خالی است.

ترس فقط به اندازه اجتناب شما قدرتمند است؛

هرچه  بیشتر از ترس روی گردانید

و از آن اجتناب کنید

و نخواهید که در آغوشش کشید،

قدرت بیشتری به آن می بخشید

ترس یعنی ،مقاومت دربرابر خدا!

توهمی است که مارا از خدا جدا می سازد!

و کودکی ترس همان تردید است

و ژوزف مورفی می گوید:

تردید اغلب همراهتان است، اما آن را لعن نکنید؛

تردید بخشی از هویت انسان است؛

فقط ازطریق گذشتن از میان تردید است

که می توان به حقیقت رسید!

تردید و ترس دو لبه تیغ هستند که هستی آدم را به دو نیم می کنند!

پس بیایید برای رهایی از ترس و تردید به دامان نیلوفرین

 و نرم و نازک خداوند پناه بریم ...

/ 0 نظر / 11 بازدید