خدا

امیری به شاهزاده گفت:من عاشق توام.
شاهزاده گفت:زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.
امیر برگشت و دید هیچکس نیست .
شاهزاده گفت: عاشق نیستی !!!! عاشق به غیر نظر نمی کند .

... خدایا به خاطر همه لحظاتی که به غیر تو توجه کردیم ما رو ببخش!

/ 0 نظر / 14 بازدید