عصر ارتباطات

ما معتقدیم که " عصرِ ارتباطات " نام ِ دروغینی بیش نیست . مثل ِ همان پدر و مادرهایی که دخترهای سبزه ء خود را " سپیده " مینامند و پسرهای کچل خود را " زلف علی " و سندرمِ داون دارهای خود را " فهیم و فهمیه " میخوانند ، سیاستمداران و مدیران و بزرگان ِ بشریت هم به دروغ این عصر را " عصر ِ ارتباطات " مینامند!

این عصر ، عصر ِ " تنهایی و در خود فرو رفتن " است !

/ 1 نظر / 17 بازدید
ایرانی

سلام آری اینچنین است ای برادر! اما... امیدم می گوید که منتظر باش, برای آغازی دیگر , و شاید درخشان تر و زیباتر! زیرا که گفته اند بزرگترین عالًم را در درون انسان پیچیده اند!